Podatek od kryptowalut | Program do obliczania podatku logo

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.bitraport.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.bitraport.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

2. PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP . Sklep internetowy www.bitraport.pl prowadzony jest przez [ SPRZEDAWCĘ ], tj. Datpol, ul. K K Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, nip: 637-192-90-41

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU . Sklep www.bitraport.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu oprogramowania komputerowego poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.bitraport.pl

4. KUPUJĄCY . Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – [KLIENT] .

5. PRODUKTY . Wszystkie towary oferowane na stronie bitraport.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH . Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego sprzedawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów.

7. CENY . Wszystkie ceny podane na stronach internetowych bitraport.pl do chwili zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia mogą ulec zmianie. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia.

8. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW . Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym bitraport.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

9. ZAMÓWIENIA. Zamówienie w sklepie internetowym bitraport.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1280 x 1024 pikseli lub wyższej.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie wewnętrznego numeru zamówienia.

10. BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI . Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.

11. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA . Do chwili przekazania przez sprzedawcę programu oraz kodu licencji Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt podany na stronie

12. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA . Zamówienia realizowane są w dni robocze w ciągu 24h od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto. W chwili kiedy sprzedawca nie jest w stanie zrealizować danego zamówienia w określonym terminie lub w przypadku zamówień specjalnych, handlowiec sprzedawcy ustali termin dostawy indywidualnie.

13. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU) . Kody licencji do programów są generowane na podstawie podanych danych w zamówieniu i wysyłane na adres e-mail podany w zamówieniu.

Użytkownik może używać programu tylko na takiej liczbie komputerów jaka została określona w ofercie i podczas składania zamówienia.

14. PŁATNOŚCI . Płatności za oprogramowanie można dokonać w następujący sposób:

a) przedpłata przelewem na konto bankowe sprzedawcy,

b) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl,

15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA .

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Licencje towarów w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.
Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji darmowej/próbnej oprogramowania dostępnej na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I PROCEDURY REKLAMACYJNE.

Korzystając z programu Bitraport świadomie potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, że informacje otrzymane bezpośrednio z aplikacji Bitraport nie reprezentują charakteru porady prawnej lub finansowo-księgowej w zakresie opodatkowania od handlu kryptowalutami bądź jakiejkolwiek innej porady prawnej lub finansowej. Producent programu Bitraport nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku użytkowania aplikacji i informacji przez nią dostarczonych.

W celu udzielenia fachowej pomocy, wsparcia lub porad dotyczących schematu podatkowego, porady finansowej lub prawnej skonsultuj się z  wyspecjalizowanym doradcą podatkowym, prawnikiem bądź księgowym.

Sprzedawca/Producent, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu bitraport.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.W celu korzystania z serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: – realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), – ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, – kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz – w celach podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: – podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), – urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Podmiot Prowadzący Sklep. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie informacji do Administratora. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

10. Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

19. Cookies – Ciasteczka.

Informacje dotyczące ciasteczek odnoszą się do wszystkich stron bitraport.pl .
Przez używanie stron bitraport.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z regulaminem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania stron bitraport.pl
Więcej informacji znajdziesz na stronie:  Polityka Prywatności

20. Bezpieczeństwo
1. Witryna bitraport.pl współpracuje z platformą płatniczą Przelewy24.pl, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.
2. Transakcje dokonywane są na serwerach paynow.pl, na specjalnie zabezpieczonych
stronach, a właściciel witryny bitraport.pl nie ma dostępu do danych transakcji.
3. System płatności oferowany przez paynow.pl nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi
bitraport.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko
odbywa się na stronach paynow.pl
§14 Postanowienia końcowe
1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia
18 maja 1964r. )
2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego
bitraport.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość stron internetowych bitraport.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4.Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu
w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.

37. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO . W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.